Екип

Наталия Енева

Сфера на научни интереси: бит и култура на монасите от средновековните скални манастири; музейното дело във Варна; живот и творчество на братя Шкорпил


Образование и квалификации:
2004–2006 ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, специалност – география, специализация - социално-икономическа география
1995–2000 ВСУ „Черноризец Храбър“, ИФ „Средиземноморски и азиатски цивилизации“, специалност – история, специализация – история и археология


Професионален опит:
2015 – РИМ-Варна – уредник, Музеен обект „Аладжа манастир“
2011–2014 г. РИМ-Варна – уредник, Музей на Възраждането

 


Организация на изложби:
Виртуална изложба „Непознатите братя Шкорпил“ (2018)
http://cubes.museumvarna.com/

Основни публикации:
1. „Непознатите братя Шкорпил“ - мобилна изложба с врата към виртуалния свят (под печат)
2. Археологически и архитектурен резерват „Аладжа манастир. Постижения и проблеми – XII-та Национална среща-семинар Добри практики. Ролята на музеите за управление, опазване и социализация на недвижимото културно наследство 2017 (в съавторство с Валери Кинов).
3. Аладжа манастир през погледа на посетителя. – Величието на Одесос-Варна в християнската култура 2016 (в съавторство с Валери Кинов).
4. Проф. д.и.н. Велко Тонев като историк на Варна и Варненско – ВАРНА, БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ. ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ПОСЕЛИЩНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев 2016.

5. Морска Варна и нейното крайбрежие в картинния фонд на Музея на Възраждането - Варна – Годишник на Военноморския музей – Варна 2014.
6. Стара Варна през погледа на художника Христо Каварналиев, „съхранена“ в картинната колекция на Музей на Възраждането - Варна - Известия на Съюза на учените – Варна 2014.
7. Изследователската и музеоложката дейност на Велко Тонев във Варна (1960-1975 г.) - Известия на Съюза на учените – Варна 2013.
8. За историка и неговия фонд. Новосъздаденият архив „Велко Тонев“ в културното и документалното наследство на Варна – Известия на Съюза на