Екип

доцент д-р Валери Йотов

доцент в отдел „Археология“
e-mail: valeri.yotov@gmail.com

Сфера на научни интереси: средновековна археология; въоръжение и снаряжение на Късната античност и Средновековието

 

Образование и квалификации
1974–1978 Исторически факултет на ВТУ „Кирил и Методий“ (история)
1969–1972 Втора гимназия „Иван Вазов“, Добрич (математическа паралелка)
2002 Защитена дисертация на тема „Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (края на VІІ – ХІ век)“ за присъждане на научната степен „доктор“

 


Професионален опит
1999– РИМ Варна – отдел Археология (археолог; зав. отдел)
1984–1999 РИМ Добрич – отдел Археология


Теренни проучвания:
Спасителни разкопки в ААР „Одесос–Варна“;
Редовни разкопки на Ранносредновековна крепост между с. Кладенци, Тервелско и с. Скала, Дуловско;
Редовни разкопки на Късноантична крепост на нос св. Атанас до град Бяла;
Редовни разкопки на Късноантичен град Залдапа, община Крушари;
Отговорник по проекта за изготвяне на АИС (автоматична информационна система) за АКБ (археологическа карта на България), регион Добрич.


Организация на изложби:
Постоянна експозиция „Средновековие“ (2012).


Участие в редколегии:
Сборник Добруджа (научна поредица на музеите в Добрич и Силистра)
Плиска – Преслав (научна поредица на НАИМ при БАН – София)
Balcanoslavica (научна поредица на Института по Старославянска култура в Прилеп, Македония)


Основни публикации:
Монографии
1. СКАЛА. Крепост от Х–ХІ в. до с. Кладенци, Тервелско. София, 1998, 346 стр., каталог, албум (съавторство с Георги Атанасов).
2. Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VІІ–ХІ в.). Варна, 2004, 346 стр., каталог, албум.
3. Късноантична крепост на нос св. Атанас. Варна, 2013, 78 стр. (съавторство с Александър Минчев).
4. Бяла и морето (от древността до средата на ХХ век). Варна, 2014, 48 стр.
5. Приноси към историята на Бяла (от древността до 1878 г. – автор; съставител; редактор). Варна, 2014, 408 страници.
Други
1. Викингите на Балканите. Варна, 2003, 28 страници (двеузична = The Vikings on the Balkans).
2. Българите и техните съседи. Каталог на изложба (съставител, заедно с Ваня Павлова; автор на статия в каталога, редактор, макетиране). Варна, 2004, 102 страници.
3. Studia Militaria Balcanica I = Таксиархис Колиас. Византийски оръжия. София, 2012 (съставител; редактор) на серията).
4. Съставител и редактор на Acta Musei Varnaensis, книги І–ІV, VІ, VІІІ, Х.
5. Съставител и редактор на „Проблеми на прабългарската култура и история”, книга 4 – издание на АИМ при БАН (филиала в Шумен), сборник с материали от конференция по прабългаристика, посветена на ст.н.с. д.и.н. Димитър Димитров. София, 2008.

Научни статии – 100 (сто)
Справка за основните публикации:

https://independent.academia.edu/ValerijYotov