Новини

Заключителна среща "Междукултурен и образователен мост между читалища и музеи"

14 ноември 2023

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА

МЕЖДУКУЛТУРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОСТ МЕЖДУ ЧИТАЛИЩА И МУЗЕИ

ПРОЕКТ PUB-2022-10 „ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРИОБЩАВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА НОВИ ПУБЛИКИ - ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОСТ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА И МУЗЕИ“

ПРОГРАМА „ПУБЛИКИ’22“, НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“

20 ноември 2023 г. (понеделник), 10.00 часа, Зала 320, ет.3

Икономически университет – Варна

На 20 ноември 2023 г. (понеделник) от 10.00 часа в зала 320 на ИУ-Варна ще се проведе заключителната среща по проект PUB-2022-10 „Изследване, приобщаване и разширяване на нови публики - изграждане на междукултурен и образователен мост между българските читалища и музеи“, финансиран по програма „Публики’22“ на Национален фонд „Култура“.

Срещата има за цел да бъдат представени резултатите от проведеното проучване сред читалищата в регион Варна; заключения и размисли за развитието на културната мрежа читалища – музеи, които да се обединят в обща стратегия за развитие на тази мрежа; добрите практики, които наблюдаваме в други държави и градове.

Основната цел на проекта е интегриране на нови публики в културната среда на РИМ-Варна и на читалищата в Област Варна чрез взаимодействие и партньорство между музея и читалищата.

Благодарение на проекта и проведеното мащабно изследване, бяха проучени и анализирани нагласите и потребностите на читалищата и читалищните публики в община Варна. Паралелно с проучването, експертният екип задълбочено изследване на добрите практики за работа между читалища и музеи.

Основният стремеж на проектът е да се развиват и привличат нови публики в пространствата на варненските читалища и музеи, като същевременно се търсят начини и инструменти за преодоляване на социалните и инфраструктурни ограничения между големия областен град и малките населени места и крайни квартали.

За РИМ-Варна и варненските читалища е важно да покажат, че имат ключова роля в социалната и културна промяна в живота на местните общности. Ето защо, въз основа на проведеното проучване върху читалища и музеи е разработена стратегия за привличане на нови публики от малките населени места и крайни квартали на гр. Варна с основен фокус на взаимодействие и партньорство между варненския регионален музеи и читалищата в града и областта.

Дългосрочният ефект от проекта е визиран в посока разширяване публиките на читалищата и музея; подпомагане учебно-просветителските функции на читалищата; създаване на съвместни дейности и проекти между читалищата и варненския регионален музей; предлагане на многообразни културни и образователни услуги от читалищата и музеите.

Организираната среща има за цел да създаде благотворна дискусия, в рамките на която да бъдат поставени здрави основи за общуване, приобщаване и взаимодействие между местните читалища и музеи, които да работят заедно за обогатяване културния и социален живот на местната общност.

В срещата ще се включат представители на читалищата от гр. Варна и региона,  членовете на екипа на проекта от Регионален исторически музей – Варна, Икономически университет – Варна и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища" Варна.