Библиотека

НУМИЗМАТИЧНИ И, СФРАГИСТИЧНИ И ЕПИГРАФСКИ ПРИНОСИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS 

 

МЕТРОЛОГИЯ / METROLOGY

Alexander MINCHEV. Early Byzantine Weights Found in Northeastern Bulgaria and Some Notes on Their Production, Distribution and Use                      

Александър МИНЧЕВ. Ранновизантийски теглилки от Североизточна България и някои бележки за тяхното производство, разпространение и използване

Пламен КАРАИЛИЕВ. Ранновизантийска мярка за тежест                            

Flamen KARAILIEV. Early Byzantine Weight                                                   

Николай ХРИСТОВ. Бронзови теглилки от късноантичната и средновековна крепост Проват-Овеч                                                           

Nikolay HRISTOV. Bronze Weights from the Late Antique and Mediaeval Fortress of Provat-Ovech                                                                                  

Дочка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА, Живко АЛАДЖОВ.

Новооткрити средновековни тежести еталони                                                

Dochka VLADIMIROVA-ALADZHOVA, Zhivko ALADZHOV.

Newly Found Mediaval Weight Standards

 

СФРАГИСТИКА / SPHRAGISTICA

Веселин ПАНТЕЛЕЕВ. Седем императорски (?) моливдовула от V век         

Vesselin PANTELEEV Seven Imperial (?) Molybdobulls of 5th Century AD        

Веселин ПАНТЕЛЕЕВ. Три византийски императорски печата от VI-VII век   71 Vesselin PANTELEEV Three Byzantine Imperial Seals of 6th-7th Centuries

Konstantinos J. ZOGRAFOPOULOS. Probleme sigillographischer Monogrammforschung                                                                                      

Константинос И. ЗОГРАФОПОУЛОС. Проблеми, свързани с проучването на сигилографските монограми 

Николай А.АЛЕКСЕЕНКО, Юрий Н. САМОЙЛЕНКО. Моливдовулы деятелей церкви из Херсонского архива: новые находки

NickolayA.ALEKSEENKO, Juriy N. SAMOILENKO. Byzantine Bullae of Clergymen from the Chersonesos Archive: New Finds                                     

Werner SEIBT. „Mesopotamia des Westens" - ist es im 9. und 10. Jahrhundert südlich der Marica zu suchen?                           

Вернер ЗАЙБТ. „Западна Месопотамия" - трябва ли да се търси през IX и Х век на юг от Марица?                                                                  

Иван ЙОРДАНОВ. Средновековният Созопол според данните на сфрагистиката                                                                                           

Ivan JORDANOV. Mediaeval Sozopolis According to Sphragistic Data             

Николай КЪНЕВ. Новооткрит печат на Цар Симеон I (893-927) от Крайморска Добруджа                                                                               

Nikolay KANEV. A Newly Discovered Seal of Tsar Simeon I (893-927) from the Area of Black Sea Coastal Dobrudzha                                                   

Николай НИКОЛОВ. Неизвестен моливдовул на цар Петър I (927-969)

Nikolay NIKOLOV. Unknown Molybdobull of Tsar Peter I (927-969)

Валери ЙОТОВ. Нов печат на Алексий I Комнин                                           

Valéry YOTOV. New Seal of Alexios I Comnenos                                             

Димитър СТОИМЕНОВ. Византийски моливдовули от Музея на Македония - Скопие                                                                                  

Dimitar STOIMENOV. Byzantine Molybdobulls from the Macedonian Museum - Scopje                                                            

Валерий П. СТЕПАНЕНКО. Цоцикии в Тао и Византии в конце Х-XI вв.       186 Valeriy P. STEPANENKO. The Family of Tzotzikoi in Тао and Byzantium in 10th-11th Centuries       

Елена В. СТЕПАНОВА. Связи Болгарии и Крыма по данным судакского архива печатей                                                                                               

Elena V. STEPANOVA. The Relations between Bulgaria and Crimea Based on Information from Sudak Seals

Michael JEFFREYS. The Prosopography of the Byzantine World 1025-1204: Seals „Out of Place"

Майкъл ДЖЕФРИС. Просопографията на византийския свят 1025-1204 г.: печати „извън местоположението"          

Tassos PAPACOSTAS. Lead Seals in an Electronic Prosopography: The PBWway

Тасос ПАПАКОСТАС. Оловни печати в електронна просопография: Просопография на византийския свят (ПВС)

Владимир ПЕНЧЕВ. Оловна пломба на град Рагуза (Дубровник), намерена при археологическите разкопки в Силистра

Vladimir PENCHEV. A Lead Trade-seal from the Town of Raguza (Dubrovnik) Found by Archaeological Excavations in Silistra

Хитко ВАЧЕВ. Златен пръстен печат от Арбанаси, Великотърновско          

Hitko VACHEV. Golden Signet-ring from the Village of Arbanassi, District of Veliko Tarnovo  

 

ЕПИГРАФИКА / EPIGRAPHICA

Даниела СТОЯНОВА. Строителна керамика и архитектурна теракота от Одесос

Daniela STOYANOVA. Roof Tiles and Architectural Terracotta from Odessos    

Иво ТОПАЛИЛОВ. За датата на надгробния надпис на T. Âurelius Secundus

Ivo TOPALILOV. On the Date of T. Aurelius Secundus Gravestone Inscription

Николай МАРКОВ. Една нова войскова единица в Долна Мизия от втората четвърт на II век (според открит наскоро по светите лен надпис)       

Nikolay MARKOV. A New Army Unit in Lower Moesia in the Second Quarter of 2nd Century ad According to a Recently Found Dedication                              

Branka MIGOTTI. An Inscription to Fortuna from Aquae lasae, Dedicated by a Centurion from Oescus                                                             

Бранна МИГОТИ. Надпис от Aquae lasae, направен от центурион от Ескус, посветен на Fortuna Augusta                                                           

Manfred OPPERMANN. Beobachtungen zu den Denkmälern des Suregethes

Манфред ОПЕРМАН. Някои наблюдения върху паметниците на Сурегет

Диляна БОТЕВА. Репроблематизация на надписа и изображението върху вотивния релеф с трикефален конник от Коматево                              

Dilyana BOTEVA. Reconsidering the Inscription and Image on the Votive Relief of a Three-headed Horseman from Komatevo

Христо КУЗОВ. Непубликувани оловни огледала с надписи (II-IV в.) от Варненския археологически музей

Hristo KUZOV. Unpublished Lead Mirrors with Inscriptions (2nd-4th centuries AD) from Varna Museum of Archaeology

Казимир ПОПКОНСТАНТИНОВ. За два оловни амулета от Х век от Варненския музей

Kazimir POPKONSTANTINOV. About Two 10th Century Lead Amulets in the Museum of Varna

Иван ЧОКОЕВ. За предназначението на одеждата с монограми на

Цар Иван Александър (1331-1371) от разкопките на храма „Св. Никола" до с. Станичене, Пиротско

Ivan CHOKOEV. On the Function of a Dress with Monograms of Tsar Ivan Aleksandar (1331-1371) Found in the Excavations of „St. Nikola" Church near the Village of Stanichene, Pirot Region

СЪКРАЩЕНИЯ/ABBREVIATIONS

 

  • 325 страници
  • © Регионален исторически музей-Варна, 2008