Библиотека

ВАРНЕНСКИЯТ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРАИСТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

СЪДЪРЖАНИЕ

Valentin Dergacev, Pavel Dolukhanov. Black Sea levels fluctuations, climate change and the neolithisation of the North Pontic Area and the Balkans

Валентин Дергачов, Павел Долуханов. Колебанията на Черноморското ниво,климатичните промени и неолитизация на Северното Причерноморие и Балканите

Владимир Славчев. Бележки към проучването на културните контакти в района на днешното българско Черноморие през късния неолит

Vladimir Slavchev. Some remarks on cultural relations in the area of today's Bulgarian Black sea coast during the Late Neolithic

Douglass W. Bailey. Neolithic bodies beyond the grave: corporealities of being

Дъглас Бейли. Неолитни тела извън гроба: разбиране за същността

Руслан И. Костов. Минералогични особености на антигоритовия серпентинит като суровина сред неолитните и халколитните артефакти от територията на България

Ruslan I. Kostov. Mineralogical peculiarities of antigorite serpentinite as a raw material among the Neolithic and Chalcolithic artifacts on the territory of Bulgaria

Yavor Boyadziev. Changes of the burial rites within the transition from Hamangia to Varna culture

Явор Бояджиев. Промени в погребалния обряд при прехода от култура Хаманджия към култура Варна

Tom Higham, John Chapman, Vladimir Slavchev, Bisserka Gaydarska, Noah Honch, Yordan Yordanov, Branimira Dimitrova. New AMS radiocarbon dates for the Varna

Eneolithic cemetery, Bulgarian Black Sea coast

Том Хайъм, Джон Чапман, Владимир Славчев, Бисерка Гайдарска, Ноа Хонч, Йордан Йорданов, Бранимира Димитрова. Нови AMS радиовъглеродни дати за Варненския енеолитен некропол (българско Черноморско крайбрежие)

Laurence Manolakakis. Le mobilier en silex taille des tombes de Varna 1

Лоранс Манолакакис. Кремъчни изделия от гробовете на некропола Варна 1

John Chapman, Bisserka Gaydarska, Vladimir Slavchev. The life histories of Spondylus shell rings from the Varna I Eneolithic cemetery (Northeast Bulgaria): transformation, revelation, fragmentation and deposition

Джон Чапман, Бисерка Гайдарска, Владимир Славчев. "Житейската история" на гривните от Spondylus, открити в енеолитния некропол Варна I (Североизточна България): преобразуване, преоткриване, фрагментация и депониране

Mariya Ivanova. Dunkle Übergangszeit? Wandel und Kontinuität im (End)chalkolithikum an der Unteren Donau

Мария Иванова. Тъмните векове на прехода? Промяна и континюитет през (финалния) халколит по Долния Дунав

Clemens Lichter. Varna und îkiztepe - Überlegungen zu zwei Fundplätzen am Schwarzen Meer

Клеменс Лихтер. Варна и Икизтепе - Размисли относно два археологически обекта на Черно море

Mariana Filipova-Marinova, Elissaveta Bozilova. Palynological data of submerged

prehistoric settlements along the Bulgarian Black Sea coast

Мариана Филипова-Маринова, Елисавета Божилова. Палинологични данни от потънали праисторически селлища по Българското Черноморско крайбрежие

Ivan Gatsov, Petranka Nedelcheva. Some observations about the chipped stone artifacts

from Early Bronze Age II - settlement at Küllüoba, Yenikent, Eckisehir region

Иван Гацов, Петранка Неделчева. Някои бележки относно каменните артефакти от раннобронзовата епоха II - праисторическото селище Кюлуоба, Район Есхишехир, Северозападна Турция

Леонид В. Субботин. Металлические изделия ямнмх племен Северо-Западного Причерноморья

Leonid V. Subbotin. Metal artifacts of the Pit-grave culture tribes from Northwest Pontic area

 

  • BAPHA 2008 VARNA
  • 247 страници
  • Формат 16/70/100
  • © Регионален исторически музей-Варна, 2008