Библиотека

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (VII-XVIII в.)

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Списък на научните публикации на Александър Кузев

ИСТОРИЯ

Павел Георгиев. Големият землен вал в Добруджа - исторически бележки

Pavel Georgiev. La grande vallum a Dobroudja - notes historiques

Михаил Раев. За личността и името на ФЛоЭешс от Евхаита и някои проблеми на византийската историография в периода 970-1060 г.

Mikhail Raev. On the name and personality of ФЛоОесос from Euhaita and the problems of Byzantine historiography for the period 970-1060

Красимира Гагова. За императорската титла на Калоян

Krasimira Gagova. Au titre d'empereur de Kaloyan

Ани Данчева-Василева. Аристокрацията на Пловдив (IV-XIV в.) и топографското развитие на града

Ani Dancheva-Vassileva. The Aristocracy of Plovdiv during 4th-14th Centuries and Topographical Development of the Town

Георги Н. Николов. Етапи на сепаратизма в Българското царство (края на XII - началото на XIV в.)

Georgi N. Nikolov. Zeitabschnitte des Separatismus im Bulgarischen Zarenreich (Ende des 12. bis Anfang des 14. Jhs.)

Иван Божилов. Деспот Алексий Слав и Мелник

Ivan Bojilov. Despote Aleksiy Slav et Melnik

Йордан Андреев. Няколко бележки около личността на деспотица Кераца, майката на цар Иван Александър

Jordan Andreev. Quelques notes sur la personnalité de despotitza Keratza, la mère du roi Ivan Alexandre

Пламен Павлов. Щрихи към портрета на Вселенския патриарх Йосиф II (1416-1439)

Plamen Pavlov. Remarks to the portrait of the Oecumenical Patriarch Joseph II (1416-1439)

Пламен Караилиев. Църковният ритуал при поклонение на мощите на св. Петка и св. Филотея

Plamen Karailiev. The church worship ritual to the relics of St. Petka and St. Filotea

Рашо Рашев. Крепостта Косово и първият контакт между българи и турци в Северна България през 1388 г.

Rasho Rashev. Kossovo Fortress and the first Contact between Bulgarians and Turks in North Bulgaria in 1388.

Peter Soustal. The historical geography and toponymy of Greek Macedonia. Some considerations about the future 11th volume of Tabula Imperii Byzantini

Петер Зустал. Историческа география и топонимия на Гръцка Македония  

Васил Гюзелев. Споменавания на варненци във венециански, Генуезки и патриаршески документи от XIV-XV в.

Vassil Gjuzelev. Städter von Varna, von denen in venezianischen,

Genuesischen - und Patriarchendokumente des 14.-15. Jh. erwähnt wird

Лъчезар Кръстев. Унгарска грамота от началото на XV в., свързана с българската история

Lachezar Krastev. Charte hongroise du début du XV siècle, liée à l'histoire bulgare

Веско Обрешков. Сведенията на Лауро Куирини като извор за военно-административното деление на балканските територии на Османската държава до средата на XV в.

Vesko Obreshkov. Die Angaben von Lauro Quirini als Quelle fuer die militaer-administrative Teilung der Balkanterritorien des Osmanischen Staatsbis Mitte des 15. Jhds

Иван Русев. За местоположението на нахийския център Йеркеч през XV-XVI в.

Ivan Rusev. About the Localization of Jerkech, Center of District ('Nahija') in the 15th and 16th Centuries

Румяна Михнева. Цивилизация и икономика - новият "Път на коприната". Pro et contra (или за смисъла на познанието и историята)

Rumyana Mihneva. Civilization and Economy-the new "Road of the Silk "Pro et contra (or the sense of knowledge and history)

Василка Тъпкова-Заимова. Българската и балканска история в творчеството на един позабравен византолог-Монсеньор Луи Пти

Vasilka Tapkova-Zaimova. L'histoire bulgare et balkanique dans l'oeuvre d'un byzantiniste un peu oublié - Monseigneur Louis Petit (1868-1927)

 

НУМИЗМАТИКА И СФРАГИСТИКА

 

Александър Пейков. Рядка готска монета от VI в.

Alexander Peikov. A Rare Gothic Coin from the 6th Century

Ernest Oberländer-Tärnoveanu. Notes on the Beginnings of the Bulgarian Medieval Coinage

Ернест Оберлендер-Тарновяну. Бележки върху началото на средновековното българско монетосечене

Игор Лазаренко. Находка от средновековни сребърни монети от Варна

Igor Lazarenko. A find of mediaeval silver coins from Varna

Владимир Пенчев. Още една монета на деспот Добротица, намерена в Созопол

Vladimir Penchev. Encore une monnaie du despote Dobrotitza, trouvée à Sozopol

Александър Минчев. Бронзови теглилки от Средновековието и Османския период във Варненския археологически музей

Alexander Minchev. Bronze weights of the mediaeval and ottoman period at the Museum of archaeology in Varna

Лъчезар Лазаров. Монети на малоазийски бейлици от България

Lachezar Lazarov. Des monnaies des beylici de l'asie mineure provenant de Bulgarie

Petre Diaconu. La Thrace et la Mésopotamie (Occidentale)

Петре Дякону. Тракия и Месопотамия (Западна)

Иван Йорданов. Отново за печатите на Дамян Добромир - дук на Тракия и Месопотамия

Ivan Yordanov. Once again about stamps of Damyan Dobromir - a duke of Thrace and Mesopotamia

Alexandru Madgearu. Ruled indeed Basil Apokapes the Paradunavon Theme?

Александър Маджару. Управлявал ли е наистина Василий Апокап тема Парадунавон?


  • 286 страници
  • Формат 16/70/100
  • © Регионален исторически музей-Варна, 2005

Резюмета за статиите в PDF формат:

Свали pdf файл