Библиотека

ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ ВАРНА (ИНМВ) 47 (62)

Началото на поредицата е поставено преди повече от столетие, през 1908 г., като: „Известия на Варненското археологическо дружество“ (ИВАД). През 1965 г. изданието е наследено от „Известия на Народния музей Варна“ и това традиционно заглавие е съхранено до днес, показвайки приемствеността в науката и музейното дело в Морската столица.
Можете да го изтеглите, като PDF от линка към този текст.
 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

СТУДИИ / RESEARCH PAPERS

 

Dragomir Markov. Late Chalcolithic Harpoon Heads From Bulgaria Драгомир Марков. Върхове на харпуни от късния халколит, открити в България   9

 

Владимир Славчев. Историята на една археологическа находка: праисторическите съдове и сечива от кладенеца „Качката“ край село Кюприя (днес град Приморско), Бургаско
Vladimir Slavchev. The Story of one Archaeological Find: Prehistoric Vessels and Tools from Kachkata Well near Kyupria Village (Today’s Town of Primorsko), Burgas Region  57

Петър Минков. Наблюдения върху характеристиките и обема на аскоси от раннобронзови селища от района на Варна
Petar Minkov. Observations on the Characteristics and Volumes of Askoi from Early Bronze Age Sites from the Region of Varna   91

Тетяна М. Шевченко. Атрибуты Матери богов на терракотовых изображениях из Ольвии
Тетяна М. Шевченко. Атрибути на Богинята майка в теракотени изображения от Олбия  149

Филип Петрунов. Некрополът на църква № 2 в Националния археологически парк-резерват „Калиакра“
Filip Petrunov. The Necropolis of Church № 2 in the National Archaeological Park and Reserve “Kaliakra”   187


СТАТИИ / ARTICLES

Христина Маркова. Не просто зъби: мъниста от канини на благороден елен и техни имитации от късния неолит от пра- историческото селище в местността Качица (Велико Търново)
Hristina Markova. Not Just Teeth: Beads Made from Red Deer Canines and Imitations Thereof from the Late Neolithic, Found in the Prehistoric Settlement in the Kachitsa Area (Veliko Tarnovo)    217

Христо Кузов, Михаил Христов. Два археологически паметника на сфрагистиката от Марцианопол
Christo Kouzov, Mihail Hristov. Two Sphragistic Artefacts from Marcianopolis  239

Иван Чокоев. Сърмена тъкан от гроб № 112а, некропол на църква № 2 в Дръстър
Ivan Chokoev. Textile with Metallic Threads from Grave № 112a, Church № 2 Cemetery in Drastar   249

Николай Марков. За произхода на израза „да поставя рога на мъжа си“. Кратки бележки
Nikolay Markov. The Origin of the Expression “To Put Horns on One’s Husband”. Short Notes   261

Андрей М. Новичихин. «За отличие при осаде и взятии Анапы и Варны» (из истории одного знамени)
Андрей М. Новичихин. „За отличие при обсадата и превземането на Aнапа и Варна“ (из историята на едно знаме)   283

 

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ / SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Владимир Славчев. Нови данни за обитаването на Западното Черноморие през късния халколит
Vladimir Slavchev. New Data about the Inhabitance of the Black Sea West Region during the Late Chalcolithic Period   301

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ / DOCUMENTS AND MATERIALS

Карел Шкорпил, архимандрит Инокентий. Материали за предисторията в черноморската област
Karel Škorpil, Archimandrite Inokentiy. Materials Regarding the Prehistory Period of Black Sea Region   315

Михаил  Лазаров,  Анастас  Ангелов.  Обект  „Дом  на  научно-техническите съюзи“ – Варна (17 май – 15 ноември 1982  г.)
Mihail Lazarov, Anastas Angelov. “Dom na Nauchno-Tehnicheskite Sayuzi” Archaeological Site, Varna (17th May – 15th November 1982)    339

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ / PUBLICATIONS AND EVENTS REVIEWS

Невян Митев. Отзив за: Иван Тютюнджиев. История на българския народ XV – XVII в. Велико Търново, издателство „Ровита“, 2017 г.
Nevyan Mitev. Review of: Ivan Tyutyundzhiev. History of the Bulgarian People the 15th – 17th Centuries. Veliko Tarnovo, Rovita Publishing House, 2017   357

ДЕЙНОСТ НА РИМ – ВАРНА / ACTIVITIES OF VARNA RMH

Златка Антова, Велина Костадинова. „Аз бях жител на град Сталин“ – проект по програма „Европа за гражданите“
Zlatka Antova, Velina Kostadinova. “I Was Citizen of Stalin Town” – Program “Europe for Citizens” Project    367

Ивета Рашева. Сътрудничество между Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките и Регионалния исторически музей – Варна
Iveta Rasheva. Cooperation between the Cyrillo-Methodian Research Center at the Bulgarian Academy of Sciences and Varna Regional Museum of History    377

Списък на авторите     383

List of Authors    385

Издателска етика и правила за избягване на злоупотреби   387

Ethics of Publishing and Rules to Prevent Misuse   392

Технически изисквания за публикуване   397

Technical Requirements for Publishing   406

 

ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ ВАРНА

BULLETINDU MUSÉE NATIONAL DEVARNA

47 (62)

Редакционна колегия

Васил Тенекеджиев – главен редактор

Редактори:Владимир Славчев, Диана Тодорова-Динкова, Златка Антова, Иван Русев, Мария Манолова-Войкова, Ивайло Райков

Кольо Хубенов – технически редактор, секретар

Теодор Роков – секретар

Превод на резюмета на английски:Петър Цанев

Превод на резюме от руски:Олга Пелевина

Езиков коректор на английски:Орлийн Макилфатрик

 

Editorial Board

Vassil Tenekedjiev – Editor-in-Chief

Editors:Vladimir Slavchev, Diana Todorova-Dinkova, Zlatka Antova, Ivan Roussev, Maria Manolova-Voykova, Ivaylo Raykov

Kolyo Hubenov – Technical Reviewer and Secretary

Teodor Rokov – Secretary

Translation of abstracts into English:Peter Tzanev

Translation of abstracts from Russian:Olga Pelevina

Proofreading of English texts:Orlene McIlfatrick

Регионален   сторически музей – Варна

Варна, 2020 г.

ISSN 0324-0533

Siglum ИНМВ/BMNV