Библиотека

TERRA ANTIQUA BALCANICA ET MEDITERRANEA

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

 

Мирослав Издимирски. Находки, съдържащи персийски монети от Североизточна Тракия. Състояние на проучванията 7

Miroslav Izdimirski. Hoards Containing Persian Coins from North-Eastern Thrace. Condition of Researches 16

Gabriel Talmaţchi. Aspect of the Circulation in Dobrudja of Coins Issued during the Autonomous Period in Odessos, Mesambria and Apollonia Pontica  17

Габриел Талмацки. Циркулацията на автономни монети на Одесос, Месамбрия и Аполония Понтика в Добруджа 46

Mihai Dima. A Hoard of Silver Coins of Istros Found at Dobrogled (Varna region) 47

Михай Дима. Съкровище от сребърни монети на Истрос, намерено край Доброглед  (Варненско)   60

Ivan Karayotov. Character of the Mesambria Pontica Bronze Coinage. Periodization 61

Иван Карайотов. Характер на бронзовото монетосечене на Месамбрия. Периодизация 74

Владимир Пенчев. Рядка тетрадрахма на Одесос от фонда на Национален исторически музей – София 77

Vladimir Penchev. A Rare Tetradrachm of Odessos in National Historical Museum in Sofia 79

Евгени Паунов. Находката с републикански денариот Обзор/1953: нов прочит 81

Evgeni Paunov. Obzor/1953 Hoard of Republican Denarii Reconsidered 95

Иво Топалилов. Ролята на монетите на Филип ІІ Македонски в градската пропаганда на Филипополис през ІІ–ІІІ в. 97

Ivo Topalilov. The Role of the Coins of Philip II of Macedon in the City Propaganda of Philippopolis during 2nd–3rd Centuries AD  102

Георги Дзанев. Колективна монетна находка от село Белинци, Разградско 103

Georgi Dzanev. A Deposited Coin Find from Belintsi, Region of Razgrad  145

Игор Лазаренко. Хронология на монетите, сечени в Одесос във времето от император Септимий Север (193–211) до император Гордиан ІІІ (238–244) 147

Igor Lazarenko. Chronology of the Coins, Minted in Odessos in the Period from the Reign of Emperor Septimius Severus (AD 193–211) until Emperor Gordian ІІІ (AD 238–244) 197

 

Владимир Стойков. Моливдовул на император Юстиниан I (527–565), намерен в „Ковачевско кале“, Поповско 201

Vladimir Stoykov. Molybdobulla of Justinian I (527–565), Discovered in the Fortress „Kovachevsko kale“ Region of Popovo 205

 

Иван Йорданов. Печати на двама византийски пълководци от VІ в.намерени в България. Опит за идентифициране 207

Ivan Jordanov. Seals of Two 6th Century AD Byzantine Military Leaders Found in Bulgaria. An Identification Attempt 213

Веселин Пантелеев. Четири непубликувани византийски императорски моливдовула от България 215

Vesselin Panteleev. Four Unpublished Byzantine Emperor’s Molybdobullae from Bulgaria 222

Игор Лазаренко. Втори моливдовул на българския патриарх Симеон (40-те години на ХІV в.) 223

Igor Lazarenko. Second Molybdobulla of Bulgarian Patriarch Symeon (40-tiеs of 14th C.) 228

Andrei Krivenkov, Vladimir Ovtcharov. Bulgarian Coins Found on Kosteshty Site in Moldova 229

Андрей Кривенков, Владимир Овчаров. Български монети, открити в Костешти, Молдова  234

Владимир Овчаров. Редки и неописани български монети от XIV век 235

Vladimir Ovtcharov. Rare and Undescribed Bulgarian Coins from the 14th Century 248

Даниела Стоянова, Ивайло Лозанов. Керемиди с енглифични печати от Месамбрия Понтика 253

Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov. Tiles with Englyphic Stamps from Mesambria Pontica 266

Victor Cojocaru. Noch einmal zur Herkunft des Ehrenbeschlusses für Epikrates, Sohn des Nikobulos (Syll.3 707 = ISM I 65) 267

Виктор Кожокару. Още веднъж за произхода на почетния декрет за Епикрат, син на Никобул (Syll.3 707 = ISM I 65) 290

Калин Порожанов. Тракийският владетел Садалас ІІ (48–42 г. пр.Хр.) и Одесос в IGBulg. I2, № 43 293

Kalin Porozhanov. The Thracian Ruler SadalaS II (48–42 BC) and Odessos in IGBulg. I2, № 43 302

Николай Шаранков. Гръцки надписи от Одесос 303

Nicolay Sharankov. Greek Inscriptions from Odessos 325

Людмил Вагалински. За надписа на Ксистарх от римския Филипопол (IGBulg. III/1, № 893) 327

Lyudmil Vagalinski. On the Inscription of Xystarches from Roman Philippopolis (IGBulg. III/1, № 893) 331

Златозара Гочева. Култът на Дионис в гръцките градове колонии на западния бряг на Черно море 333

Zlatozara Gočeva. Le culte de Dionysos dans les villes colonies grecques de la côte ouest-pontique 346

Елена Пенчева. Чаша от римската епоха с гръцки надпис, изпълнен в техника „Барботино“ 349

Elena Pencheva. A Roman Cup with Greek Inscription Completed in „Barbotino“ Technique 353

Danilo Mazzoleni. La diaconesse d`une inscription paléochrétienne de Bulgarie 355

Данило Мацолени. Жена–дякон в един раннохристиянски надпис от България  371

Казимир Попконстантинов. Новооткрит надпис на зограф в Боянската църква  373

Kazimir Popkonstantinov. Newly-Found Inscription of an Icon-Painter in Boyana Church   390

Елка Бакалова. Реликварият с черепа на св. Йоан Предтеча от Топкапъсарай: български, сръбски или румънски? 391

Elka Bakalova. The Reliquary of the Precursor’s Skull at the Topkapi Museum (Istanbul): is it Bulgarian, Serbian or Romanian? 403

Съкращения / Аbbreviations  405

Authors and Addresses 408

  • 414страници
  • Формат 16/70/100
  • ©Регионален исторически музей-Варна, 2011
  • Издателство „ОНГЪЛ”
  • Варна 2011