Календар

ОБУЧЕНИЕ „АРХЕОЗООЛОГИЯ, ПАЛЕАНТРОПОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

20 април 2023


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект TR1-O-2022-18«Обучение Археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания», Програма „Творческо развитие’22“, Модул „Организатори“, Национален фонд „Култура“

 

 

 

20 април 2023 г., зала 1-320, ИУ-Варна, бул. „Княз Борис I“ 77, гр. Варна

 

09.00- 09.30

  Регистрация

МОДУЛ „ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ“
лектор доц. д-р Виктория Русева
БАН, „Антропология и анатомия“

09.30 – 11.00

ЧАСТ 1:

·        Антропология, методи, материали, приложение в археологията

·        Основни методи за антропологична идентификация на човешки костни останки от археологически контекст

11.00 – 11.15

Кафе-пауза

11.15 – 13.00

ЧАСТ 2:

·        Възможности за интерпретация на археологически комплекси, съдържащи човешки костни останки

·        Други методи на изследване на човешки костнен материал от археологически комплекси

·        Експониране на човешки костни останки

13.00 – 14.00

Обяд

МОДУЛ  „МЕТОДИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
лектор гл.ас.д-р Петър Петров
Катедра „Управление и администрация“, Икономически университет - Варна

14.00 – 15.30

ЧАСТ 1:

·        Дефиниране на изследователски проблеми

·        Моделиране на процеси и явления

15.30 – 15.45

Кафе-пауза

15.45 – 17.00

ЧАСТ 2:

·        Разработване на изследователски инструментариум

·        Методи и техники за регистрация на данни

 

21 април 2023 г., зала 1-320, ИУ-Варна, бул. „Княз Борис I“ 77, гр. Варна

 

09.00- 09.30

Регистрация

МОДУЛ „АРХЕОЗООЛОГИЯ“
лектори гл.ас.д-р Недко Недялков и гл.ас.д-р Надежда Карастоянова
„Природонаучен музей“ - БАН

09.30 – 11.00

ЧАСТ 1:

·        История на археозоология в България

·        Какво представлява археозоологията и каква информация може да извлечем от нея

·        Сравнителна анатомия – разлики между човека и животното

11.00 – 11.15

Кафе-пауза

11.15 – 13.00

ЧАСТ 2:

·        Обработка на данни и специализирани анализи – ДНК, ZooMS, изотопни анализи

·        Как да събираме фосилни и субфосилни материали на терен и тяхната консервация

·        Практическа част: сравнителна анатомия – как да различим основни видове, които се срещат често в археологически обекти

13.00 – 14.00

Обяд

14.00 – 15.15

ЧАСТ 3:

·        Какво ни говорят костите – как се формирали зооархеологичните/палеонтологичните находища, начини на фрагментиране на кости

·        Какво могат да ни кажат още костите – хранителна диета в древността, реконструкция на природната среда

15.15 – 15.30

Кафе - пауза

15.30 – 17.00

ЧАСТ 4:

·        Какво ни говорят костите –поява и еволюция на домашни животни, коменсиални и синантропни видове животни

·        Практическа част: сравнителна анатомия – как да различим основни групи гръбначни животни – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

 

22 април 2023 г., отдел „Археология“, РИМ-Варна,
бул. „Мария Луиза“ 41, гр. Варна

 

09.30 – 13.00

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ДИСКУСИЯ

09.30 – 11.00

Дискусия върху предизвикателствата пред научните изследвания и теренна работа

11.15 – 11.30

Кафе-пауза

11.30 – 13.00

Практическа беседа и посещение на експозицията „Археология“ на РИМ-Варна