Новини

Регионален исторически музей – Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент

15 юли 2016

Регионален исторически музей – Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 2.2 История и археология (Късноантична археология ІV – VІ век), за нуждите на Научната група (отдел Археология), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и приемане на документи - деловодството на РИМ – Варна, бул. „Мария Луиза“ 41, тел. 052/68 10 12.

 

 

 

Съгласно Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 8.03.2011 г.)
Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на висшето училище или научната организациял